Algemene Voorwaarden Caravanstalling

Algemene Voorwaarden Caravanstalling

Stallingvoorwaarden voor de stalling van uw caravan of ander object bij de caravanstalling

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stalling van den Brink als verhuurder van de stallingruimte optreedt.

Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, camper, vouwwagen, trailer, aanhangwagen, auto of boot) stalt bij Stalling van den Brink te Rijsenhout.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingovereenkomst tussen Stalling van den Brink en huurder komt tot stand bij het tekenen van het inschrijfformulier door huurder, waarbij huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd met een jaar.

2. Geboden en verboden

Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het daarvoor bestemde parkeerterrein.

Stalling van den Brink zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst.

Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient U dit tenminste 1 dag (24 uur) van tevoren te melden aan Stalling van den Brink.

Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stalling van den Brink mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gestalde object.

Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst.

Brandstoftanks van auto’s, waaronder inbegrepen LPG-tanks, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.

Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
Het is verboden om in de stallingruimte te roken.

Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingruimte te bevinden.

Denkt u eraan dat u tijdig antivries in de auto doet, de stallingruimte wordt namelijk niet verwarmd.

3. Aansprakelijkheid & verzekering

Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade door toedoen of nalatigheid van zichzelf, gezinsleden, personeelsleden of gasten.
Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt volledig op eigen risico.

Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald, staan daar voor eigen risico van huurder.

Stalling van den Brink is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een gestald object indien te wijten is aan grove schuld van Stalling van den Brink of personen in dienst van Stalling van den Brink, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

4. Betalingen

Binnen 1 maand na aanvraag van het stallingjaar dient de verschuldigde jaarhuur door Stalling van den Brink te zijn ontvangen. Betaling kan contant, via automatische incasso of via overschrijven op rekeningnummer NL27 RABO0359 6011 70 t.n.v. VOF H van den Brink.

Stalling van den Brink heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan uiterlijk 1maand voor verlenging van het huurcontract in kennis stellen.

Indien huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Stalling van den Brink zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Stalling van den Brink op de verhuurder worden verhaald.
Stalling van den Brink heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd geheel door huurder is voldaan.

Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingruimte is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van Stalling van den Brink. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden deze stallingvoorwaarden na te leven en treedt in de plaats van de oude eigenaar.

Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur.

Huurder dient dit wel door te geven aan de administratie van Stalling van den Brink. Het nieuwe huurbedrag gaat in voor de volgende huurtermijn.

5. Privacy

Wij gebruiken uw NAW gegevens en uw emailadres ten behoeve van de facturatie en voor het geven van informatie betreffende de stalling.                                                                                                                                    Wij gebruiken de gegevens van uw gestalde object t.b.v. de facturatie.      Wij delen uw gegevens niet met derden.